Uniwersytet Trzeciego Wieku

REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW

 
Regulamin gromadzenia oraz wydatkowania środków finansowych słuchaczy
Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki

§ 1
Podstawowe cele i działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku
określa statut Regionalnej Sieci UTW WSG.
§ 2
Słuchacze UTW WSG mogą gromadzić środki finansowe wyłącznie na szczegółowo określone cele i wydatkować je zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutem RS UTW WSG.

§ 3
W ramach działalności Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku WSG
środki pieniężne mogę być gromadzone i przeznaczone na następujące cele:
- organizację imprez integracyjnych;
- organizację spotkań okolicznościowych;
- catering;
- zakup drobnych upominków, kwiatów okolicznościowych;
- zakup podręczników oraz materiałów niezbędnych do ćwiczeń;
- wynajem autokaru, opłacenie ubezpieczenia podczas wyjazdu;
- organizację wycieczek, spotkań poza Kampusem WSG;
- wsparcie charytatywne określonego celu;
- inne (po uzgodnieniu z Koordynatorem RS UTW WSG).

§ 4
Zbiórkę pieniędzy prowadzi Biuro RS UTW WSG lub wyznacza wśród Słuchaczy osoba,
która zobowiązana jest przedłożyć stosowne rozliczenie zebranych środków
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 5
Ilość środków do wydatkowania nie może przekroczyć środków zebranych na dany cel.
§ 6
Rozliczenie finansowe środków dokonywane jest na podstawie bieżących rachunków,
faktur oraz dowodów wpłat.
§ 7
Rozliczenia zawierają szczegółowe wyliczenie wydatkowanych kwot,
z podaniem celu na jaki zostały przeznaczone.
§ 8
Rozliczenia przechowywane są w Biurze RS UTW WSG i są dostępne do wglądu Słuchaczy.
§ 9
W przypadku zgromadzenia większej ilości środków finansowych, kwota niewykorzystana zostaje do dyspozycji przy kolejnej zbiórce. O dofinansowaniu danego celu z pozostałych uprzednio środków decyduje Biuro RS UTW WSG w porozumieniu ze Słuchaczami.