Uniwersytet Trzeciego Wieku

STATUT UTW

 S T A T U T
REGIONALNEJ SIECI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

§ 1
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednostką ogólnouczelnianą Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
2. Jednostką prowadzącą Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG jest Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
3. Uniwersytetem Trzeciego Wieku WSG kierują: Dyrektor Centrum Projektów Edukacyjnych WSG w zakresie organizacyjno-finansowym oraz Rada Dziekańska Regionalnej Sieci  Uniwersytetów Trzeciego Wieku WSG w zakresie merytoryczno-metodycznym.
4. Regionalna Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku WSG jest elementem strategii usług społecznych realizowanych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

§ 2
Cele Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG:
1. Aktywizacja osób starszych w zakresie edukacji, kultury, turystyki i ochrony zdrowia;
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów adekwatnych do ich potrzeb;
3. Promowanie nowego stylu życia w późnej dorosłości – aktywnego, uczestniczącego
w różnych inicjatywach życia społecznego, w tym obywatelskiego;
4. Kształtowanie świadomości w zakresie aktywności zawodowej osób starszych;
5. Dbałość o tworzenie i podtrzymywanie więzi między słuchaczami UTW;
6. Budowanie z potencjału UTW grupy wsparcia społecznego;
7. Wykorzystanie doświadczenia i potencjału seniorów w uczeniu się międzygeneracyjnym;
8. Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz społeczności lokalnej;
9. Stworzenie warunków do odbywania praktyk i wolontariatu przez studentów WSG
10. Kształtowanie świadomości społecznej na temat „trzeciego wieku” przeciwdziałającego wykluczeniu seniorów;
11. Udział w projektach naukowych i badawczych;
12. Udział w konferencjach, seminariach i projektach dotyczących starzenia się i późnej dorosłości;
13. Współpraca z innymi organizacjami, działającymi na rzecz seniorów;
14. Promocja uczenia się przez całe życie.
15. Umożliwienie Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG korzystania z pakietu edukacyjno-aktywizacyjnego w ramach usług społecznych realizowanych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

§ 3
Cele Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowane są poprzez uczestnictwo słuchaczy w:
1. Wykładach i prelekcjach popularnonaukowych;
2. Panelach dyskusyjnych i konwersatoriach;
3. Warsztatach manualnych i aktywnościowych;
4. Szkoleniach zawodowych;
5. Wyjazdach studyjnych i innych inicjatywach integracyjnych;
6. Lektoratach języków obcych;
7. Warsztatach komputerowych, hobbystycznych, rehabilitacyjnych i rekreacyjno-sportowych.
8. Innych usługach społecznych oferowanych przez Uczelnię, m.in. pakiecie medyczno-rehabilitacyjnym oraz projektach społecznie zaangażowanych.
9. Programie społeczno-aktywizacyjnym "OKOLica 2.0."

§ 4
1. Za realizacją strategii rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku odpowiedzialni są:  Dyrektor Centrum Projektów Edukacyjnych WSG oraz Koordynator UTW.
2. Merytoryczną opiekę nad Uniwersytetem Trzeciego Wieku WSG sprawuje Instytut Nauk Społecznych WSG.
3. Dla zwiększenia jakości zarządzania Uniwersytetem Trzeciego Wieku WSG istnieje możliwość powołania Samorządu Słuchaczy na pisemny wniosek min. połowy słuchaczy w danej filii.
4. Samorząd Słuchaczy powoływany jest na dany rok akademicki w wyniku wyborów równych, tajnych i powszechnych. Regulamin wyborów Samorządu Słuchaczy określa Dyrektor Centrum Projektów Edukacyjnych WSG.

§ 5
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG tworzy swoje filie w miejscowościach północnej Polski.
2. Filie Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG działają pod nazwą Regionalna Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

§ 6
1. Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG jest finansowana:
• z opłat Słuchaczy UTW za kształcenie,
• dotacji instytucji zewnętrznych,
• środków wewnętrznych Uczelni.
2. Finansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG jest uwzględnione corocznie w planie rzeczowo - finansowym Uczelni.
3. Dysponentem środków finansowych Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Uczelnia.

§ 7
1. Kandydat na słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG zobowiązany jest
do wypełnienia złożenia deklaracji uczestnictwa oraz dokonania opłat za wskazane zajęcia w określonym w deklaracji terminie.
2. Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG dokonuje opłaty semestralnej.
3. Wysokość opłaty semestralnej oraz opłat za zajęcia dodatkowe ustalana jest corocznie do końca sierpnia.
4. Każdy Słuchacz otrzymuje indeks Słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG.
5. Słuchacz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych UTW WSG.
6. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG mogą korzystać z Biblioteki Uczelnianej WSG na zasadach określonych w Regulaminie Biblioteki WSG.
7. Po każdym semestrze Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG otrzymuje zaświadczenie poświadczające uczestnictwo w określonych zajęciach.

§ 8
1. Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG może być każdy, kto pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć dalszego własnego rozwoju.
2. Warunkiem uczestnictwa w wykładach i zajęciach dodatkowych jest posiadanie indeksu Słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG i wniesienie określonych opłat.
3. Rekrutacja uczestników trwa cały rok akademicki.

§ 9
Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG zostaje skreślony z listy przez Dyrektora Centrum Projektów Edukacyjnych w przypadku gdy:
1. Zalega z opłatami za uczestnictwo w zajęciach.
2. W sposób rażący narusza wizerunek Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG oraz Uczelni.
3. Złoży pisemną rezygnację z dalszego uczestnictwa w zajęciach UTW WSG.
4. Działa na szkodę Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Wyższej Szkoły Gospodarki.
5. Łamie założenia Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG.
6. Słuchaczowi skreślonemu z listy słuchaczy przysługuje prawo pisemnego odwołania od decyzji Dyrektora CPE do Rady Dziekańskiej Sieci Regionalnej Uniwersytetów  Trzeciego Wieku WSG.
7. Decyzja Dziekana Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest ostateczna.

§ 10
1. Rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku WSG trwa dwa semestry.
2. Program zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku tworzony jest na każdy semestr przez Koordynatora UTW po zasięgnięciu opinii Dyrektora CPE.

§ 11
1. Integralnym załącznikiem do niniejszego Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG jest dokument „System Identyfikacji Wizualnej” Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku WSG.
2. Niniejszy Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG zatwierdzony został
na posiedzeniu Kolegium Podstawowego Wyższej Szkoły Gospodarki w dniu 10.03.2015 r.
3. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Kolegium Podstawowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.